LIKI Mobile Solutions

SkillBridge: Kompleksowe Rozwiązanie Edukacyjne z Technologią AI dla Miast i Regionów

SkillBridge to zaawansowana platforma edukacyjna wykorzystująca narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję, oferująca dynamiczne wsparcie w nauczaniu i samorozwoju. Zapewniamy nowoczesne wyposażenie laboratoriów, dostęp do multimedialnych materiałów edukacyjnych, oraz wsparcie cyfrowych asystentów, by zwiększyć efektywność nauki. Nasze rozwiązania są dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności i wspierają ciągły rozwój umiejętności niezbędnych w globalnej gospodarce.
Zapewnij swojemu regionowi przewagę w edukacji przyszłości dzięki SkillBridge. Skontaktuj się z nami, aby odkryć, jak nasza platforma może wspierać rozwój edukacyjny i społeczny Twojego miasta lub powiatu.

SkillBridge to innowacyjna platforma edukacyjna, która wykorzystuje narzędzia cyfrowe wspierane przez sztuczną inteligencję, aby dostarczać ciągłe i dynamiczne wsparcie w procesie nauki i samorozwoju. Projekt został stworzony z myślą o dostarczaniu nie tylko wiedzy, ale także umiejętności jej praktycznego wykorzystania, rozwiązywania złożonych problemów oraz współpracy w zróżnicowanych zespołach na poziomie lokalnym – od miast, przez powiaty, po mniejsze społeczności.

Geneza i znaczenie: Rozpoczynając projekt SkillBridge, naszym głównym celem było stworzenie narzędzia, które pomoże społecznościom dostosować się do szybko zmieniających się realiów edukacyjnych i zawodowych na świecie. W kontekście globalizacji oraz intensywnych zmian demograficznych, gdzie społeczeństwa starzeją się, a konkurencja na globalnym rynku pracy zaostrza się, umiejętności zdobywane w trakcie edukacji stają się kluczowe dla indywidualnego i zbiorowego sukcesu.

Wyposażenie laboratoriów i infrastruktura: SkillBridge oferuje nowoczesne wyposażenie laboratoriów specjalistycznych i interdyscyplinarnych, które są dopasowane do specjalizacji szkół i lokalnych kierunków rozwoju. Dzięki temu uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji zawodowych.

Multimedia i nowoczesne metody nauczania: Pandemia COVID-19 pokazała, jak efektywnym narzędziem edukacyjnym mogą być multimedia, zwłaszcza krótkie, celne materiały video. SkillBridge wychodzi naprzeciw tej tendencji, oferując materiały, które mogą być wykorzystywane przez szerokie grono uczniów – również tych, którzy muszą nadrobić zaległości. Platforma umożliwia tworzenie i dystrybucję takich treści, które są dostępne dla uczniów w dowolnym czasie.

Cyfrowi asystenci: Kluczowym elementem SkillBridge są cyfrowi asystenci, wspierani przez technologie Generative AI, dostosowane do potrzeb zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Dla nauczycieli, asystenci mogą oferować plany lekcji i materiały dydaktyczne, natomiast dla uczniów – szczegółowe wyjaśnienia i krok po kroku prowadzenie przez zadania i koncepty.

Wdrażanie SkillBridge to odpowiedź na potrzeby globalnego świata, gdzie wysoki poziom wiedzy i umiejętności jest nie tylko atutem, ale niezbędną kompetencją. Dzięki adaptacyjnym i elastycznym narzędziom edukacyjnym i  sztucznej inteligencji, SkillBridge pozwala na budowanie solidnych fundamentów dla przyszłych pokoleń, zapewniając im lepsze szanse w globalnej konkurencji i wspierając dynamiczny rozwój lokalnych społeczności. Dodatkowo, system jest zgodny z koncepcją STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), co oznacza, że wspiera naukę i rozwój w dziedzinach nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii oraz matematyki. SkillBridge dostarcza narzędzi i zasobów, które umożliwiają głębokie zrozumienie tych kluczowych obszarów, przyczyniając się do wychowania dobrze przygotowanej kadry przyszłych liderów i specjalistów.

 

Funkcjonalności SkillBridge 

SkillBridge to nie tylko pakiet narzędzi cyfrowych ale połączenie najnowszej technologii i skutecznych działań utrzymujących wysoki poziom edukacji. W skład SkillBridge wchodzą:

 1. Continuous Development

„Continuous Development”, to wchodząca w skład SkillBridge usługa konsultingowa, która wspiera miasta i regiony w tworzeniu, implementacji oraz ciągłym doskonaleniu strategii edukacyjnych. Dzięki dostosowanym do lokalnych potrzeb narzędziom, każdy region może opracować spersonalizowany plan działań, który będzie zgodny z najlepszymi globalnymi praktykami, a jednocześnie odzwierciedlał specyfikę i specjalizacje danej społeczności.

Nasz proces współpracy rozpoczyna się od dogłębnej analizy obecnych zasobów edukacyjnych i potrzeb społeczności, co pozwala na zidentyfikowanie kluczowych obszarów wymagających wsparcia lub rozwoju. SkillBridge dostarcza nie tylko narzędzia, ale również wiedzę ekspercką, która pomaga w efektywnym zarządzaniu zmianami i adaptacji do dynamicznie zmieniających się wymagań edukacyjnych.

Strategia „Continuous Development” umożliwia regularne przeglądy i oceny wprowadzonych rozwiązań, zapewniając, że edukacja w regionie nie tylko odpowiada na bieżące wyzwania, ale także jest przystosowana do przewidywania i reagowania na przyszłe trendy i potrzeby. Działania te są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu kształcenia oraz dla zapewnienia, że lokalne systemy edukacji są elastyczne i innowacyjne.

Zapewniamy również ciągłe wsparcie w postaci szkoleń, konsultacji i dostępu do badań, co umożliwia menedżerom edukacyjnym nie tylko efektywne zarządzanie zmianami, ale także rozwijanie własnych kompetencji zarządczych. Nasze podejście wspiera lokalne władze w budowaniu trwałych i skutecznych systemów edukacyjnych, które są fundamentem dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

 1. Infrastruktura

W procesie edukacyjnym równie ważne jak przekazywanie teoretycznej wiedzy jest zapewnienie możliwości jej praktycznego zastosowania. Praktyczne doświadczenia nie tylko umacniają zrozumienie teorii, ale także rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Dlatego kluczowe jest wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesne laboratoria, które umożliwiają bezpieczne i powtarzalne przeprowadzanie eksperymentów.

Laboratoria specjalistyczne i interdyscyplinarne w SkillBridge są dopasowane do profilów szkół i lokalnych specjalizacji. Dobrym interdyscyplinarnym przykładem takie sprzętu jest micro:bit, który wspiera naukę poprzez działanie. Micro:bit, opracowany pierwotnie dla systemu edukacji w Wielkiej Brytanii, jest małym, programowalnym urządzeniem, które pozwala uczniom na praktyczne eksplorowanie szerokiego spektrum dziedzin, od informatyki, przez fizykę, matematykę, aż po ekologię.

Urządzenie to wyposażone jest w czujniki takie jak termometr, kompas, akcelerometr oraz mikrofon, co umożliwia realizację różnorodnych projektów edukacyjnych. Dzięki językom programowania takim jak MakeCode, Scratch czy Python, micro:bit staje się doskonałym narzędziem do wprowadzania uczniów w świat kodowania, jednocześnie integrując naukę z praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu.

Ważne jest również, że micro:bit ma opracowane gotowe materiały dydaktyczne, w tym konspekty lekcji i plany zajęć, co ułatwia jego wdrożenie i stosowanie w różnych kontekstach edukacyjnych, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dostępność takich zasobów sprawia, że micro:bit jest nie tylko niedrogim, ale i efektywnym narzędziem edukacyjnym, które może zastąpić tradycyjne metody nauki, takie jak książki czy zeszyty, oferując uczniom bardziej interaktywne i angażujące doświadczenie edukacyjne.

Za pomocą takiego wyposażenia, SkillBridge umożliwia szkołom dostosowanie swoich programów nauczania do współczesnych wymagań rynku, promując jednocześnie innowacyjność i kreatywność wśród uczniów i nauczycieli.

 1. Multimedia Inaczej 

Wykorzystanie treści multimedialnych w edukacji to odpowiedź na współczesne wyzwania związane z przyswajaniem wiedzy, szczególnie wśród młodego pokolenia. Badania wskazują, że krótkie formy multimedialne, takie jak filmy o długości 3-5 minut, są skuteczniejsze w utrzymaniu uwagi i koncentracji uczniów niż długie wykłady. Jest to wynik zarówno wpływu platform takich jak TikTok, które kształtują oczekiwania dotyczące szybkości i formatu przekazu informacyjnego, jak i ogólnych tendencji w sposobie przetwarzania informacji przez ludzki mózg.

 

Zaletą krótkich, multimedialnych treści edukacyjnych jest ich zdolność do przyciągania i utrzymywania zainteresowania uczniów, co zwiększa efektywność nauki. Takie materiały, raz stworzone, mogą służyć wielu klasom i rocznikom, co jest znaczącą oszczędnością czasu i zasobów. Dobrze opracowany, jednokrotnie nagrany materiał edukacyjny zapewnia wysoką jakość nauczania, jednocześnie umożliwiając nauczycielom skupienie się na indywidualnych potrzebach uczniów zamiast wielokrotnego powtarzania tego samego materiału.

 

Ponadto, dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb uczniów jest możliwe dzięki dobrze skatalogowanym i łatwo dostępnym zasobom. Uczniowie mają możliwość wyboru materiałów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom, co z kolei może znacznie poprawić zrozumienie i przyswajanie wiedzy. W przypadku braków w wiedzy mogą łatwo sięgnąć po treści z poprzednich lat, co minimalizuje frustrację związaną z brakami w zrozumieniu bieżących tematów.

 

Kluczowym aspektem efektywnego wykorzystania multimedialnych treści edukacyjnych jest ich integracja z asystentami cyfrowymi opartymi na AI. Asystenci AI, korzystając z zaawansowanych algorytmów, mogą szybko kierować uczniów do odpowiednich materiałów, odpowiadających na konkretne pytania i potrzeby. Dzięki temu uczeń otrzymuje natychmiastowy dostęp do treści, które są dla niego najbardziej przydatne, co skutkuje efektywniejszą nauką i większą satysfakcją z osiąganych postępów.

 

Na rynku dostępnych jest wiele materiałów edukacyjnych, jednakże odpowiednio zaprojektowany i zintegrowany system treści multimedialnych, wspierany przez AI, zapewnia, że uczniowie otrzymują najbardziej trafne i użyteczne informacje, co jest kluczowe w dynamicznym i zmiennym świecie edukacji.

 

 1. Asystenci Cyfrowi AI


Asystenci cyfrowi w platformie SkillBridge to zaawansowane narzędzia edukacyjne oparte na technologii Generative AI, które są zaprojektowane, aby wspierać nauczycieli i uczniów w procesie nauki. Wykorzystują one globalną wiedzę dostępną przez algorytmy GPT oraz specjalizowane informacje dostosowane do konkretnej grupy, szkoły czy programu nauczania. Dzięki temu mogą dostarczać informacje i wsparcie dokładnie dostosowane do bieżących potrzeb użytkowników.

Asystent Cyfrowy dla Nauczycieli w platformie SkillBridge to innowacyjne narzędzie wspomagające proces dydaktyczny, korzystające z technologii Generative AI. Jego głównym celem jest optymalizacja pracy nauczyciela poprzez automatyzację i personalizację wielu aspektów nauczania. Dzięki asystentowi nauczyciel będzie miał mniej biurokratycznej pracy i więcej czasu dla uczniów i na rozwój własnych umiejętności. Oto lista kluczowych funkcjonalności, które oferuje asystent dla nauczycieli:

 1. Generowanie Planów Lekcji: Asystent automatycznie tworzy plany lekcji dostosowane do określonego programu nauczania i specyficznych potrzeb uczniów, oferując także sugestie modyfikacji na podstawie feedbacku i wyników testów.
 2. Dostosowywanie Materiałów Dydaktycznych: Asystent personalizuje materiały dydaktyczne, adaptując zadania i poziom trudności treści, aby lepiej odpowiadać na indywidualne potrzeby i tempo nauki uczniów.
 3. Automatyczna Ocena: Narzędzie umożliwia automatyczne ocenianie prac uczniów, takich jak testy wyboru, quizy czy krótkie odpowiedzi tekstowe, co znacząco oszczędza czas nauczyciela i przyspiesza proces feedbacku.
 4. Analiza Postępów Uczniów: Asystent śledzi i analizuje postępy uczniów, dostarczając nauczycielowi wskazówek na temat obszarów wymagających dodatkowego wsparcia.
 5. Bot Pomocniczy w Klasie: Dzięki AI, asystent może funkcjonować jako bot pomocniczy podczas zajęć, szybko odpowiadając na pytania uczniów i moderując dyskusje.
 6. Zarządzanie Zasobami Edukacyjnymi: Asystent pomaga w organizacji i zarządzaniu cyfrowymi zasobami edukacyjnymi, co ułatwia nauczycielom dostęp do potrzebnych materiałów.
 7. Sprawozdawczość i Raportowanie: Asystent cyfrowy automatyzuje procesy związane ze sprawozdawczością i raportowaniem, generując raporty dotyczące postępów uczniów, efektywności nauczania oraz innych kluczowych wskaźników edukacyjnych. Dzięki temu nauczyciele mogą skoncentrować się na bezpośredniej pracy z uczniami, mając zapewnioną efektywną dokumentację ich osiągnięć.
 8. Dostosowanie do Różnych Stylów Nauczania: AI dostosowuje swoje funkcje i narzędzia do preferowanego przez nauczyciela stylu nauczania, wspierając zarówno bardziej dyrektywne, jak i eksploracyjne metody edukacji.

Te funkcjonalności czynią asystenta cyfrowego dla nauczycieli nieocenionym wsparciem w codziennej pracy, umożliwiając lepsze zarządzanie czasem i zasobami, a także oferując bardziej spersonalizowane i efektywne podejście do edukacji.

Asystent cyfrowy dla uczniów w platformie SkillBridge to nowoczesne narzędzie wspierające proces edukacyjny, zaprojektowane tak, aby maksymalnie dostosować się do indywidualnych potrzeb i poziomu każdego ucznia. Oparte na technologii Generative AI, aplikacje asystenckie integrują się z lokalnym programem nauczania oraz korzystają z zasobów dostarczonych przez szkołę, takich jak książki i zeszyty ćwiczeń, oferując szereg funkcjonalności, które znacząco poprawiają efektywność nauki:

 1. Indywidualne Dostosowanie Poziomu Trudności: Asystent analizuje poziom wiedzy ucznia i dostosowuje zadania oraz materiały edukacyjne tak, aby były adekwatne do jego umiejętności i potrzeb rozwojowych. To pozwala na stopniowe zwiększanie trudności, wspierając ciągły rozwój ucznia.
 2. Personalizowane Ścieżki Nauki: Asystent proponuje spersonalizowane ścieżki nauki, które uwzględniają zarówno obecne umiejętności ucznia, jak i jego historyczne postępy, co umożliwia efektywne nadrobienie ewentualnych braków z poprzednich lat nauki oraz rozwijanie sił.
 3. Pomoc w Rozwiązywaniu Zadań: Asystent oferuje krok po kroku pomoc w rozwiązywaniu zadań, tłumacząc każdy krok i przedstawiając rozwiązania w sposób, który jest zrozumiały dla ucznia.
 4. Dostęp do Zasobów Edukacyjnych: Asystent kieruje uczniów do konkretnych zasobów edukacyjnych, takich jak filmy instruktażowe, artykuły czy repozytoria online, które odpowiadają aktualnie omawianym tematom lub zidentyfikowanym brakom w ich edukacji.
 5. Wsparcie w Przyswajaniu Wiedzy z Poprzednich Lat: Jeśli uczeń ma luki w wiedzy z poprzednich lat, asystent umożliwia łatwy dostęp do materiałów edukacyjnych, które pomogą mu nadrobić zaległości.
 6. Monitorowanie Postępów: Asystent śledzi postępy ucznia, dostarczając regularnych raportów na temat jego osiągnięć i obszarów, które wymagają dalszego rozwoju.
 7. Interaktywne Quizy i Testy: Asystent oferuje quizy i testy, które pomagają w utrwalaniu wiedzy oraz w przygotowaniach do sprawdzianów i egzaminów.
 8. Motywacja i Feedback: Asystent stosuje techniki motywacyjne i oferuje pozytywny feedback, zachęcając uczniów do nauki i podnoszenia swoich kompetencji.
 9. Wsparcie Wizualne: Dzięki dostępowi do zaawansowanych narzędzi graficznych asystent pomaga wizualizować skomplikowane koncepcje i teorie, co jest szczególnie pomocne w naukach ścisłych i technicznych.
 10. Dostosowanie do Stylu Uczenia Się Ucznia: Asystent rozpoznaje preferowany styl uczenia się ucznia (wizualny, słuchowy, kinestetyczny) i dostosowuje metody nauczania, aby maksymalizować efektywność przyswajania wiedzy.

Każda z tych funkcji ma na celu uczynienie procesu nauki bardziej angażującym, efektywnym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb ucznia, co znacząco przyczynia się do jego rozwoju i sukcesu edukacyjnego.

Asystenci cyfrowi w platformie SkillBridge oferują nie tylko zaawansowane funkcjonalności wspomagające edukację, ale również są łatwo dostępne dzięki intuicyjnym i dostosowanym do użytkownika interfejsom. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą korzystać z asystentów poprzez dedykowane platformy webowe, które są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić płynną i efektywną interakcję z narzędziami AI. Ponadto, asystenci są zintegrowani z popularnymi środowiskami pracy, takimi jak Microsoft Teams, co umożliwia łatwy dostęp i wykorzystanie ich funkcjonalności bez potrzeby opuszczania znanych i codziennie używanych aplikacji. Ta integracja pozwala na bezproblemowe wdrażanie asystentów w istniejące środowiska edukacyjne i pracy, co zwiększa ich dostępność i użyteczność.

Korzyści dla Miasta, Powiatu i Regionu

SkillBridge oferuje znaczące korzyści dla lokalnych społeczności i administracji, a jego wdrożenie może przynieść długoterminowe, pozytywne skutki dla rozwoju edukacyjnego, społecznego i gospodarczego regionu. Oto główne korzyści, jakie SkillBridge wnosi w kontekście lokalnej administracji:

 1. Wzrost kompetencji mieszkańców: W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie gospodarczym i technologicznym, zdolność do szybkiego adaptowania się i nabywania nowych umiejętności jest kluczowa. SkillBridge umożliwia mieszkańcom rozwijanie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów i szybkiego uczenia się, co zwiększa ich konkurencyjność na globalnym rynku pracy.
 2. Przystosowanie do globalnych trendów: Każdy region, niezależnie od swojej wielkości, jest częścią globalnej gospodarki. Programy takie jak SkillBridge, które wspierają rozwój nowoczesnych umiejętności, są kluczowe w zapewnieniu, że lokalne społeczności nie zostaną w tyle za globalnymi trendami.
 3. Zmniejszenie różnic edukacyjnych: Platforma pozwala na dostosowanie treści edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego ucznia, co zmniejsza różnice w dostępie do wysokiej jakości edukacji. Jest to szczególnie ważne w kontekście walki z wykluczeniem edukacyjnym i społecznym.
 4. Atrakcyjność regionu: Wysoki poziom edukacji czyni region bardziej atrakcyjnym dla młodych ludzi i ich rodzin, co może przyczynić się do zatrzymywania talentów oraz przyciągania nowych mieszkańców. Jest to szczególnie istotne w kontekście starzejącego się społeczeństwa i potrzeby odnowy demograficznej.
 5. Wsparcie dla nauczycieli i uczniów: Dzięki narzędziom takim jak cyfrowi asystenci, nauczyciele mogą skupić się na indywidualnych potrzebach uczniów, podczas gdy uczniowie otrzymują spersonalizowane wsparcie w nadrabianiu zaległości i rozwijaniu umiejętności, co znacznie podnosi jakość i efektywność procesu nauczania.
 6. Zapobieganie zagrożeniom społecznym: Nowoczesne metody edukacyjne, które oferuje SkillBridge, pomagają młodym ludziom lepiej wykorzystać czas spędzany na nauce, co może przeciwdziałać zagrożeniom takim jak uzależnienie od Internetu czy inne negatywne zachowania.
 7. Promocja tolerancji i inkluzywności: Edukacja na wysokim poziomie prowadzi do zwiększenia świadomości społecznej, co jest fundamentem dla budowania społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i bez konfliktów.
 8. Przygotowanie do przyszłych wyzwań: SkillBridge umożliwia lokalnym społecznościom przygotowanie się do przyszłych wyzwań, takich jak migracje czy zmiany w strukturze gospodarczej, poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych i innowacyjnych.

Implementacja SkillBridge to inwestycja w przyszłość, która przyniesie korzyści zarówno krótko-, jak i długoterminowe, przyczyniając się do budowania silnej, wykształconej i konkurencyjnej społeczności lokalnej.

Plan wdrożenia 

Plan Wdrożenia Platformy SkillBridge: Integracja i Rozwój Innowacji Edukacyjnych

Faza I: Diagnostyka i Planowanie Strategiczne

 1. Audyt Dojrzałości Cyfrowej:
  • Przeprowadzenie kompleksowego audytu technologicznego w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych, mającego na celu ocenę istniejącej infrastruktury, narzędzi cyfrowych oraz kompetencji IT personelu i uczniów.
  • Identyfikacja luk i potrzeb związanych z modernizacją infrastruktury technologicznej i edukacyjnej.
 2. Analiza Strategii Edukacyjnych:
  • Ocena obecnych programów nauczania oraz metod dydaktycznych w kontekście integracji z nowoczesnymi technologiami edukacyjnymi.
  • Współpraca z lokalnymi władzami i ekspertami edukacyjnymi w celu zrozumienia specyficznych wymagań i oczekiwań regionalnych.

Faza II: Projektowanie i Integracja Systemu

 1. Definiowanie Wymagań Biznesowych i Technicznych:
  • Opracowanie szczegółowych wymagań funkcjonalnych i technicznych dla platformy SkillBridge, uwzględniających specyfikę lokalnych potrzeb oraz możliwości adaptacyjne systemu.
  • Projektowanie scenariuszy użycia Generative AI, które będą odpowiadać na indywidualne potrzeby edukacyjne różnych grup użytkowników.
 2. Wybór Dostawców, Partnerów Technologicznych i źródeł finansowania:
  • Przeprowadzenie procesu selekcji dostawców infrastruktury i technologii, mające na celu zapewnienie najlepszej jakości usług i produktów.
  • Nawiązywanie partnerstw z lokalnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, wspierając rozwój badań i innowacji edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 3. QuickWin i plan wdrożeń dla poszczególnych produktów projektu SkillBridge 
  • QuickWin realizacja już w pierwszym roku szkolnym projektów rozwojowych takich jak Astro PI – wysyłanie aplikacji pisanych przez uczniów na stację kosmiczną ISS.
  • Zaplanowanie regularnych wdrożeń produktów SkillBrigne, które bez oczekiwanie na zakończenie projektu przynosić będą korzyść lokalnej społeczności. 

Faza III: Implementacja i Szkolenia

 1. Wdrożenie Systemu:
  • Implementacja zaprojektowanej infrastruktury i rozwiązania SkillBridge, zgodnie z ustalonym harmonogramem projektowym.
  • Przeprowadzenie testów i optymalizacji systemu, aby zapewnić jego pełną funkcjonalność i efektywność.
 2. Program Szkoleniowy i Wspieranie Użytkowników:
  • Organizacja szkoleń dla nauczycieli i innych użytkowników systemu, mających na celu zapoznanie ich z nowymi narzędziami i metodami pracy.
  • Utworzenie wsparcia technicznego i edukacyjnego, aby użytkownicy mogli skutecznie wykorzystywać platformę w codziennej pracy.

Faza IV: Monitorowanie, Utrzymanie i Rozwój Ciągły

 1. Stałe Monitorowanie i Ocena Efektywności:
  • Stałe śledzenie wyników i efektywności wdrożenia SkillBridge, w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy.
  • Regularne aktualizacje oprogramowania i narzędzi w odpowiedzi na zmieniające się wymagania edukacyjne i technologiczne.
 2. Inicjatywy Badawczo-Rozwojowe:
  • Prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z lokalnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w celu dalszego rozwoju i ulepszania platformy SkillBridge.

Plan wdrożenia SkillBridge jest zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać możliwości nowoczesnych technologii i metod edukacyjnych, przekształcając lokalne systemy edukacyjne w dynamiczne, elastyczne i skutecznie reagujące na zmieniające się wymogi globalnego rynku środowiska.

 

Plan Wdrożenia i strategia QuickWin

Realizacja ambitnych projektów zajmuje dużo czasu, lecz na pierwsze pozytywne efekty SkillBridge nie trzeba długo czekać. Projekt SkillBridge realizowany jest z wykorzystaniem zwinnych metodyk Agile w których zaplanowano częste wdrożenia produktów, z których każdy można oddać w ręce docelowych użytkowników i wykazać korzyść z podejmowanych wyzwań i inwestycji. W SkillBridge już w pierwszych miesiącach od rozpoczęcia prac chcemy pokazać pozytywne efekty naszej wspólnej pracy. Przykładem takiego efektywnego sukcesu może być przeprowadzenie w lokalnych szkołach programu Astro Pi Zero. 

Wprowadzenie do Astro Pi Zero: Astro Pi Zero to ekscytująca inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która umożliwia młodym umysłom eksplorację nauk o kosmosie poprzez programowanie. Uczniowie mają szansę napisać własne programy w języku Python, które są następnie uruchamiane na komputerach Astro Pi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). ESA dostarcza pełne wsparcie dydaktyczne, w tym gotowe plany lekcji i materiały edukacyjne w języku polskim, co ułatwia lokalnym szkołom implementację tego projektu.

Opis Quick Win – Astro Pi Zero w szkołach: Pierwszym krokiem w realizacji naszego projektu SkillBridge będzie wdrożenie programu Astro Pi Zero w regionalnych szkołach. To działanie ma na celu nie tylko wprowadzenie innowacyjnej edukacji STEM, ale także szybkie i widoczne pokazanie korzyści z wdrażania zaawansowanych technologii edukacyjnych. Już w pierwszym roku szkolnym, dzięki programowi Astro Pi Zero, uczniowie będą mieli szansę uzyskać certyfikaty potwierdzające fakt, że napisane przez nich aplikacje uruchomione były na orbicie okołoziemskiej. 

Plan działania:

 1. Szkolenie dla nauczycieli – Pracownicy Liki przeprowadzą profesjonalne warsztaty dla nauczycieli, przygotowując ich do prowadzenia programu w przyszłych latach.
 2. Wstępna lekcja dla uczniów – Wprowadzenie do podstaw programowania na komputerze Astro Pi oraz obsługa emulatora, który umożliwi praktyczne ćwiczenia bez potrzeby posiadania fizycznego sprzętu.
 3. Wysłanie aplikacji – Uczniowie, pracując w dwuosobowych zespołach, stworzą aplikacje, które zostaną wysłane do ESA. Każda z aplikacji zostanie uruchomiona na ISS, co jest nie tylko naukowo wartościowe, ale również niesamowicie motywujące dla młodych programistów.
 4. Certyfikaty i prezentacja projektów – Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z datą i dokładnymi koordynatami geograficznymi, w których ISS znajdowała się podczas uruchomienia ich programu. 
 5. Prezentacja – Na zakończenie, uczniowie zaprezentują swoje projekty, analizując i wizualizując trasę, którą ISS przebyła w trakcie działania ich aplikacji.

Korzyści: Realizacja programu Astro Pi Zero jako element Quick Win projektu SkillBridge nie tylko szybko podnosi poziom edukacji technicznej, ale również wzmocni reputację edukacyjną regionu, przyciągając nowe talenty. Umożliwienie uczniom bezpośredniej interakcji z międzynarodowym projektem kosmicznym podnosi zainteresowanie naukami STEM i motywuje do dalszego rozwoju w tych kierunkach.

Zachęcamy lokalne władze do współpracy w celu realizacji tego pionierskiego projektu, który ma szansę stać się wizytówką nowoczesnej edukacji w naszym regionie. SkillBridge w połączeniu z Astro Pi Zero otwiera przed nami drzwi do przyszłości edukacji, gdzie każdy uczestnik procesu dydaktycznego może realnie wpływać na kształtowanie świata nauki i technologii.

 

Weź Udział w Transformacji Edukacyjnej Twojego Regionu z Platformą SkillBridge

Zapraszamy do współpracy liderów edukacji i administracji publicznej, którzy pragną efektywnie odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, podnosząc jakość edukacji i atrakcyjność swojego regionu. SkillBridge oferuje nie tylko rozwiązanie bieżących problemów związanych z edukacją, ale stanowi też potężne narzędzie do przyciągania młodych, ambitnych mieszkańców, zdolnych do współtworzenia przyszłości lokalnej społeczności.

Dlaczego warto zainwestować w SkillBridge?

 • Oczywiste korzyści dla społeczności: SkillBridge podnosi poziom edukacji, integrując najnowsze technologie AI i cyfrowe narzędzia dydaktyczne, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki uczniów i większą konkurencyjność regionu.
 • Poprawa wizerunku regionu: Wdrożenie SkillBridge to doskonała okazja do pokazania zaangażowania w rozwój lokalny i edukacyjny, co może być kluczowe w budowaniu pozytywnego wizerunku wśród mieszkańców regionu.
 • Minimalne zaangażowanie administracyjne: Nasze kompleksowe podejście do implementacji i wsparcia projektu gwarantuje, że wdrożenie systemu nie obciąży nadmiernie zasobów miasta czy powiatu, pozwalając skoncentrować się na codziennej działalności.

Jaki jest pierwszy krok? Skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację SkillBridge, podczas której omówimy, jak nasza platforma może być dostosowana do specyficznych potrzeb Twojego miasta lub regionu. Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie projektu, od analizy potrzeb, przez projektowanie i wdrożenie, aż po bieżące wsparcie i rozwój systemu.

Zapraszamy do działania! Nie przegap okazji, aby stać się liderem w innowacyjnej edukacji. Twoja decyzja może zmienić przyszłość edukacji w Twoim regionie, wpływając na życie tysięcy mieszkańców. Razem możemy zbudować społeczność, która będzie wzorem dla innych i punktem świetlnym na edukacyjnej mapie kraju.

Kontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o SkillBridge i rozpocząć transformację edukacyjną w swoim regionie. Czekamy na Ciebie, aby wspólnie tworzyć przyszłość edukacji.

Jan Ekiel

CEO

Przemek Mikus

COO

Feel free to contact us!

We will answer all your questions and find the best solution for your project.

  Contact
  Sales PL
  +48 572 047 673
  Sales US
  +1 646 580 8933
  Recruitment
  +48 577 877 811

  Socials

  ŁÓDŹ
  8/10 Żeligowskiego Street Łódź 90-753 Poland